OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na tejto webovej stránke alebo pri telefonickom kontakte s spoločnosťou Familypark GmbH, sa spracúvajú na nasledovné účely:

 • spracovanie Vašej objednávky produktov alebo služieb. Toto spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou Familypark GmbH;
 • zasielanie komerčných ponúk, newsletterov, pozvánok na účasť v hrách, súťažiach a anketách o spokojnosti. V prípade správ od spoločnosti Familypark GmbH je právnym základom spracúvania oprávnený záujem na rozvoji jej aktivít (ak ste pri objednávke uviedli e-mailovú adresu, na ktorú sú zasielané takéto správy) alebo váš súhlas (ak ste uviedli e-mailovú adresu mimo objednávky); a v prípade správ od partnerov spoločnosti Familypark GmbH je právnym základom Váš súhlas;
 • zodpovedanie dopytov, komentárov a sťažností adresovaných spoločnosti Familypark GmbH. Právnym základom takéhoto spracúvania je Váš súhlas;
 • zlepšovanie telefonického kontaktu spoločnosti Familypark GmbH so zákazníkmi a záujemcami. Právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti Familypark GmbH na zlepšovaní kvality jej služieb.

Sociálne siete:

Funkcie a služby sociálnych sietí, ktoré môžete využívať prostredníctvom tejto webovej stránky alebo prostredníctvom našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, YouTube a TikTok), podliehajú ustanoveniam o ochrane údajov týchto sietí. Oboznámte sa, prosím, s týmito ustanoveniami, aby ste získali informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia parametrov. Ak vyžívate tieto služby, môžeme používať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje na účely a za podmienok uvedených na webovej stránke.

Polia označené hviezdičkou je potrebné vyplniť, aby spoločnosť Familypark GmbH mohla spracúvať údaje tak, ako je uvedené vyššie. Ostatné polia nie sú povinné.

Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na zodpovednosť spoločnosti Familypark GmbH, zastúpenej konateľom Filip-om de Witte-om, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v právnom oznámení na tejto webovej stránke. Spoločnosť Familypark GmbH vymenovala zodpovednú osobu a jej kontaktné údaje sú: Stéphane Dury, Märchenparkweg 1, 7062 St. Margarethen.

Zhromaždené údaje sú určené pre:

 • spoločnosť Familypark GmbH;
 • všetkých poskytovateľov služieb, ktorých súčinnosť je potrebná na uskutočnenie vyššie uvedených operácií spracúvania osobných údajov;

Tieto údaje sa prenášajú do USA. O ďalšie informácie o tomto prenose a zárukách, ktoré sa na prenos vzťahujú, je možné požiadať spoločnosť Familypark GmbH.

Zhromaždené údaje sa uchovávajú nasledovne:

 • údaje, ktoré zhromažďujeme za účelom spracovania Vašej objednávky produktov alebo služieb, sa uchovávajú sedem rokov od ich poskytnutia;
  Výnimočne sa po dobu troch rokov od jej poskytnutia uchováva aj fotografia, ktorú ste nahrali pri objednávke produktu, aby bolo možné v prípade udelenia súhlasu jednoduchšie produkt obnoviť.
 • údaje, ktoré zhromažďujeme na účely zasielania komerčných ponúk, newsletterov, pozvánok na účasť v hrách, súťažiach a anketách o spokojnosti, sa uchovávajú tri roky od ich získania. Po uplynutí tejto doby sa tieto údaje uchovávajú po dobu ďalších troch rokov, ak ste súhlasili s tým, že naďalej chcete dostávať komerčné ponuky, newslettre, pozvánky na účasť v hrách, súťažiach a anketách o spokojnosti;
 • údaje, ktoré zhromažďujeme za účelom zodpovedania dopytov, komentárov a sťažností adresovaných Familyparku, sa uchovávajú po dobu potrebnú na spracovanie týchto dopytov, komentárov a sťažností;
 • údaje, ktoré sa zhromažďujú za účelom zlepšenia telefonického kontaktu Familyparku so zákazníkmi a záujemcami, sa uchovávajú jeden rok od ich získania.

 

Za účelom zachovania dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov a najmä za účelom ich ochrany pred neoprávneným alebo náhodným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou a neoprávneným poskytnutím alebo neoprávneným prístupom prijal Familypark vhodné technické a organizačné opatrenia v zmysle platných zákonných ustanovení. Za týmto účelom prijal Familypark technické opatrenia (napr. zariadenia firewall) a organizačné opatrenia (napr. systémy prihlasovaní a hesiel, ako aj fyzické ochranné opatrenia atď.).

Máte právo pristupovať k Vašim osobným údajov, nechať ich opraviť alebo vymazať, preniesť alebo ich nechať preniesť tretím osobám, obmedziť alebo namietať ich spracúvanie. Familypark Vašej požiadavke vyhovie s výhradou dodržania svojich zákonných povinností.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania uskutočneného pred odvolaním.

Vyššie uvedené informácie môžete dostať v písomnej podobe.

Vaše práva si môžete uplatniť:

 • poštou na adrese Märchenparkweg 1 7062 St. Margarethen, Österreich;
 • e-mailom na adrese kundendienst@familypark.at

 

V záujme dôvernosti a ochrany Vašich osobných údajov si Familypark pred spracovaním Vašej žiadosti vyhradzuje právo požiadať Vás o preukaz totožnosti v súlade s rakúskym Zákonom č. 78-17 zo dňa 6. januára 1978 známeho pod názvom „Zákon o ochrane údajov“ v spojení s článkom 92 rakúskej Vyhlášky z 20. októbra 2005 v znení rakúskej Vyhlášky z 1. augusta 2018 a Nariadením č. 2016/679/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Môžeme Vás preto požiadať, aby ste predložili kópiu Vášho preukazu, ktorý obsahuje údaje o dátume a mieste Vášho narodenia a Váš podpis.

Ak ste názoru, že prišlo k porušeniu Vašich práv, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje rakúskeho Úradu na ochranu osobných údajov sú: Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Österreich – Telefón: +43 1 52 152-0 – E-mail: dsb@dsb.gv.at – Webová stránka: https://www.dsb.gv.at