Prevádzkovatelia týchto stránok pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov (rakúskeho Zákona o ochrane údajov – „DSG“, Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – „DSGVO“ a rakúskeho Zákona o telekomunikáciách – „TKG 2003“), ako aj v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Zodpovedná osoba za spracúvanie údajov je Familypark GmbH, Märchenparkweg 1, 7062 St. Margarethen, +43 (0) 2685/ 60707, datenschutz@familypark.at

Našu stránku je spravidla možné používať bez zadania osobných údajov. Získavanie osobných údajov na našich stránkach (napríklad mena, adresy alebo e-mailových adries) sa uskutočňuje – pokiaľ možno – vždy na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje neposkytujeme ďalej tretím osobám bez Vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme na to, že pri prenose údajov na internete (napr. počas komunikácie cez e-mail) sa môžu vyskytnúť medzery v zabezpečení. Kompletná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Získavame od Vás dva rôzne druhy údajov

 • údaje, ktoré nám poskytujete a
 • údaje, ktoré sa na webovej stránke zhromažďujú automaticky.

Údaje, ktoré nám poskytujete

Žiadame Vás o zadanie údajov do registračných alebo online formulárov, ak

 • uskutočňujete cez našu webovú stránku rezervácie pre skupinové zájazdy/detské oslavy narodenín atď.,
 • sa registrujete pre odber nášho newslettera.

Aby sme mohli spracovať Váš dopyt, Vašu registráciu alebo objednávku, je v našom registračnom formulári potrebné vyplniť niektoré základné informácie vrátane kontaktných údajov, ako sú

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a číslo domu
 • štát, PSČ a mesto
 • prípadne e-mailová adresa
 • prípade číslo telefónu/mobilu
 • prípadne dátum narodenia.

V našom registračnom formulári sa okrem toho nachádzajú aj ďalšie nepovinné polia, do ktorých môžete zadať ďalšie údaje, aby ste nám pomohli poskytovať Vám ešte lepšie služby.

Údaje pre odber newslettera

Ak by ste chceli odoberať newsletter ponúkaný na našej webovej stránke, potrebujeme od Vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a súhlasíte so zasielaním newslettera. Žiadne ďalšie údaje nezhromažďujeme. Tieto údaje používame výhradne na zasielanie vyžiadaných informácií a neposkytujeme ich tretím osobám.

Vami udelený súhlas s uložením údajov, e-mailovej adresy a ich použitím na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad cez link „Zrušiť odber“ v newsletteri.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Údaje v rámci newslettera sa poskytujú spoločnosti MailChimp v USA. Ak by nad rámec uzatvorených zmlúv prišlo k poskytnutiu osobných údajov poskytovateľom služieb mimo EHS, resp. EÚ, uskutoční sa takýto prenos, iba ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov alebo existujú primerané záruky ochrany údajov (štandardné zmluvné ustanovenia, medzinárodne uznané smernice alebo schválené postupy atď.).

Nákup vstupeniek online

Upozorňujeme na to, že za účelom jednoduchšej rezervácie a realizácie zmluvy s prevádzkovateľom webshopu – i v rámci súborov cookie – prichádza k ukladaniu údajov, ako aj mena, adresy a čísla kreditnej karty kupujúceho (v závislosti od zvoleného spôsobu platby). Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, resp. na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Bez týchto údajov nemôže Regiondo s Vami uzatvoriť zmluvu. Prenos osobných údajov na tretie osoby sa neuskutočňuje, s výnimkou prenosu údajov o kreditnej karte na príslušné bankové inštitúcie/poskytovateľov platobných služieb (napr. Klarna, PayPal, Regiondo) za účelom zúčtovania kúpnej ceny, prenosu na nami poverených poskytovateľov služieb za účelom splnenia našich zákonných povinností, ako aj prenosu na úrady, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Upozorňujeme na to, že pri nákupe online je potrebné akceptovať zmluvné podmienky tretích osôb.

V prípade uzatvorenia zmluvy sa všetky údaje zo zmluvného vzťahu uchovávajú až do uplynutia zákonnej stanovenej lehoty na ich uchovávanie (napr. 7 rokov v zmysle rakúskeho Spolkového zákona o daniach – „BAO“ a Obchodného zákonníka – „UGB“).

Údaje sa spracúvajú na základe ustanovenia § 96 ods. 3 rakúskeho Zákona o telekomunikáciách, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo písm. b) (nevyhnutné na plnenie zmluvy) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – „DSGVO“.

Vaše údaje spracovávame aj za účelom našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích osôb – za účelom zabezpečenia bezpečnosti a prevádzky IT, ako aj za účelom propagácie našich vlastných produktov a kooperačných partnerov. Osobné údaje okrem toho spracovávame za účelom splnenia zákonných povinností, napr. povinností uchovávať údaje v zmysle daňových zákonov. Ak by sme zamýšľali spracovávať osobné údaje na iný ako vyššie uvedený účel, budeme Vás o tom vopred informovať.

Údaje potrebné na uzatvorenie a realizáciu zmluvy (číslo zákazníka, meno, pohlavie, adresa, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, fotografia, číslo ročného lístka a dátum jeho platnosti, kategória lístka, súhlas so zasielaním newslettera, dátum vstupu do parku) sú poskytované najmä firmám Logorhythmus, Tipos, Skidata, Regiondo a MailChimp, ak sú takéto informácie potrebné na ich činnosť. Osobné údaje môžeme okrem toho poskytovať ďalším príjemcom, napríklad úradom za účelom splnenia zákonných oznamovacích povinností.

Výmaz osobných údajov uskutočňujeme, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely, pokiaľ to umožňujú právne predpisy.

Práva dotknutých osôb

Na vyššie uvedenej adrese môžete o.i. žiadať informácie o uchovávaných údajoch. Za určitých predpokladov môžete tiež požiadať o opravu alebo výmaz údajov. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak sa Vaše údaje spracúvajú za účelom oprávnených záujmov, môžete namietať takéto spracúvanie z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie pre nespracúvanie údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete obrátiť na vyššie uvedenú adresu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky na našej stránke

Pri návšteve našej webovej stránky zaprotokolujeme Vašu IP adresu (t.j. internetovú adresu Vášho počítača, nie Vašu e-mailovú adresu) a ostatné všeobecné údaje o využívaní, aby sme vedeli posúdiť, ktoré časti našej webovej stránky ste navštívili a aký dlhý čas ste si ich prezerali. Tieto údaje zlučujeme s údajmi o využívaní všetkých návštevníkov našej webovej stránky, aby sme mohli stanoviť počet návštevníkov, priemerný čas strávený na jednej stránke, zobrazené časti našej stránky atď. Takto získané údaje používame na interné účely v súlade s normami našich anonymizovaných postupov, pričom nie je možná Vaša osobná identifikácia.

Tieto údaje potom používame na hodnotenie našich produktov a služieb vrátane noviniek, ktoré poskytujeme prostredníctvom našej webovej stránky, ako aj na stanovenie rozsahu využívania našej webovej stránky a celkového zlepšenia jej obsahu. Údaje o využívaní našej webovej stránky v žiadnom prípade nespájame s osobnými údajmi, ktoré by o Vás niečo vypovedali.

Vyhradzujeme si však právo dodatočne overiť informácie, ak máme na základe konkrétnych dôvodov oprávnené podozrenie na nezákonné využívanie.

Kódovanie SSL

Z dôvodu bezpečnosti a ochrany prenosu dôverných údajov, napríklad dopytov, ktoré posielate nám ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto webová stránka kódovanie pomocou protokolu SSL. Kódované spojenie rozpoznáte podľa toho, že riadok s adresou vo Vašom prehliadači sa zmení z „http://“ na „https://“ a objaví sa v ňom symbol zámky.

Ak je aktívne kódovanie cez SSL, nemôžu tretie osoby sledovať údaje, ktoré nám posielate.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics

Informácie o Google Analytics:

„Táto webová stránka používa Google Analytics, analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie o Vašom využívaní tejto webovej stránky získané pomocou súborov cookies (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil Vaše využívanie webovej stránky, aby vypracovával správy o webových aktivitách pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytoval ďalšie služby spojené s využívaním webových stránok a internetu. Google poskytne tieto informácie prípadne aj tretím osobám, ak tak stanovuje zákon alebo ak sú tretie osoby poverené spracovávať údaje v mene Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcionality tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovávaním Vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom uvedeným vyššie a na vyššie uvedený účel.“

„Zhromažďovanie údajov, ktoré boli získané pre Google pomocou súboru cookie a vzťahujú sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy), ako aj spracovávanie týchto údajov spoločnosťou Google môžete odmietnuť, ak si stiahnete a nainštalujete modul plug-in dostupný pod nasledovným linkom: tools.google.com/dlpage/gaoptout.“

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie modulov plug-in spoločnosti Facebook (funkcionalita „Páči sa mi to“/ „Like“)

Na našich stránkach sú integrované moduly plug-in sociálnej siete Facebook, poskytovateľa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Moduly plug-in siete Facebook rozpoznáte podľa loga siete Facebook alebo funkcionality „Páči sa mi to“ („Like“) na našej stránke. Prehľad o moduloch plug-in siete Facebook nájdete na stránke: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pri návšteve našej stránky sa cez modul plug-in vytvorí priame spojenie medzi Vaším internetovým prehliadačom a serverom spoločnosti Facebook. Facebook tak dostane informáciu, že ste s Vašou IP adresou navštívili našu stránku. Ak kliknete na tlačidlo „Like“ počas prihlásenia vo Vašom účte na Facebooku, môžete prepojiť linkom obsah na našich stránkach s Vaším profilom na sieti Facebook. Facebook tak môže priradiť návštevu našich stránok k Vášmu užívateľskému účtu. Poukazujeme na skutočnosť, že ako poskytovateľ týchto stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook na stránke: http://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby Facebook priradil návštevu našich stránok Vášmu užívateľskému účtu, odhláste sa prosím z Vášho užívateľského účtu v sieti Facebook.

Albacross Nordic

Dovoľujeme si Vás informovať o spracúvaní údajov spoločnosťou Albacross Nordic AB, reg.č. spoločnosti: 556942-7338, Kungsgatan 26, 111 35 Štokholm, Švédsko.

Informácie zhromažďované pomocou súborov cookies uložených vo Vašom zariadení, ktoré sa považujú za osobné údaje, spracúva Albacross – podnik s pobočkami v Štokholme a Krakove, ktorý ponúka služby tzv. „lead identification“ (identifikácie zákazníkov) a reklamné služby.

Účel spracúvania týchto údajov spočíva v tom, aby spoločnosť Albacross zaradením údajov o podnikoch do databázy mohla zlepšovať službu, ktorú poskytuje pre nás a našu webovú stránku (napr. „lead generation“ – získavanie zákazníkov). Databáza sa okrem „lead generation“ používa na cielené reklamné akcie zamerané na podniky, a preto sú údaje poskytované tretím stranám ako poskytovateľom dátových služieb. Táto cielená reklama sa však vzťahuje na podniky, nie na jednotlivcov.

Údaje, ktoré Albacross zhromažďuje na tento účel, sú informácie o IP adrese, z ktorej ste navštívili našu webovú stránku, a technické metadáta, ktoré umožňujú spoločnosti Albacross rozlišovať rôznych návštevníkov z tej istej IP adresy. Albacross ukladá doménu na základe údajov vo formulári, aby adaptovala IP adresu pre podnik. Ak by ste s takýmto postupom nesúhlasili, môžete trackingu zabrániť pod týmto linkom.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v smernici pre spracúvanie osobných údajov spoločnosti Albacross.

 

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie služby Instagram

Na našich stránkach sú integrované funkcionality služby Instagram. Tieto funkcionality ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásený na Váš účet na stránke Instagram, môžete kliknutím na tlačidlo Instagram prepojiť cez link obsah našich stránok s Vaším profilom v sieti Instagram. Instagram tak môže priradiť návštevu našich stránok k Vášmu užívateľskému účtu. Poukazujeme na skutočnosť, že ako poskytovateľ týchto stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní spoločnosťou Instagram. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Instagram na stránke: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie služby YouTube

Naša webová stránka využíva moduly plug-in stránky YouTube, ktoré prevádzkuje Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok s modulom plug-in stránky YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi spoločnosti YouTube. Na server YouTube sa tak prenesú informácie o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený do svojho účtu na stránke YouTube, umožníte spoločnosti YouTube priamo priradiť Vaše surfovanie na webovej stránke Vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť, ak sa odhlásite z Vášho účtu na stránke YouTube.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Právo na odvolanie súhlasu, právo na informácie, opravu, zmazanie a blokovanie

Webová stránka FAMILYPARK v súčasnosti užívateľom neumožňuje natrvalo vymazať alebo deaktivovať osobné údaje v našej databáze, ale na ich žiadosť to zabezpečíme. Máte právo kedykoľvek

(úplne alebo čiastočne) odvolať svoj súhlas so spracovaním a používaním údajov s účinkom do budúcnosti. Stačí, ak nám pošlete e-mail na adresu datenschutz(at)familypark.at

Linky

Táto webová stránka obsahuje linky na iné webové stránky. Niektoré z týchto iných webových stránok používajú prípadne logá FAMILYPARK a môžu preto vyzerať ako webové stránky, ktoré prevádzkuje FAMILYPARK, ale v skutočnosti sú ich prevádzkovateľmi nezávislé tretie osoby. Toto by malo byť zaznamenané príslušným spôsobom na príslušnej internetovej stránke alebo v podmienkach používania alebo v smerniciach o ochrane údajov („Privacy Policies“). FAMILYPARK nemá žiadnu kontrolu nad obsahom alebo prevádzkovaním webových stránok tretích osôb a nezodpovedá za informácie, ktoré sa nachádzajú na takýchto webových stránkach. Rovnako FAMILYPARK nezodpovedá ani za splnenie objednávok alebo poskytnutie služieb, ktoré boli objednané cez takúto webovú stránku, a FAMILYPARK tiež nie je zodpovedný za smernice o ochrane údajov („Privacy Policies“) takýchto webových stránok tretích osôb a ani za údaje, ktoré sú na takýchto stránkach výslovne alebo automaticky zhromažďované. V prípade ťažkostí alebo iných problémov v súvislosti s webovými stránkami tretích osôb by sme Vás chceli poprosiť, aby ste sa obrátili priamo na takéto tretie osoby a nie na FAMILYPARK.