Informácie o ochrane osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPR

Zobraziť žiadosť o uplatnenie práv

Pre spoločnosť Familypark GmbH (ďalej iba „my“) má zodpovedné zaobchádzanie s osobnými údajmi najvyššiu prioritu. My sme „osobou zodpovednou“ za údaje, ktoré od vás dostávame, resp. ktoré o Vás získavame. Údaje spracúvame v zmysle rakúskeho Zákona o ochrane osobných údajov („DSG“) a európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Právnym základom uchovávania a spracúvania osobných údajov:

  • pri používaní webovej stránky alebo aplikácie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). Uvedené sa týka najmä súborov denníka serverov („server log files“) a IP adresy.
  • pri používaní súborov cookie, ako napríklad Google Analytics, je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas prostredníctvom nástroja na manažment súborov cookie, nakoľko prichádza k poskytovaniu údajov do štátov bez rozhodnutia o primeranosti podľa čl. 45 ods. 3 GDPR a bez primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR (ako sú najmä USA)). Existuje riziko, že k poskytnutým údajom budú mať po udelení Vášho súhlasu prístup úrady v tretích štátoch za účelom kontroly a monitorovania, a preto nebudete mať k dispozícii žiadne účinné prostriedky nápravy; resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem), ak ide iba o krátkodobé súbory „session cookies“ vo webshope. Vaše nastavenia môžete kedykoľvek upraviť.
  • v prípade newslettera je buď čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas, ak ste sa prihlásili na odber newslettera), alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem, ak ste vopred jeho zasielanie neodmietli v zmysle čl. 174 ods. 4 č. 4 rakúskeho Zákona o telekomunikáciách 2021 („TKG“));
  • pri používaní aplikácie Alexa „Skills“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). Nemáme žiadny prístup k údajom na Vašom účte u spoločnosti Amazon najmä nie k Vašim registračným údajom v Amazon-e ani k hlasovým záznamom. Za účelom lepšieho fungovania aplikácie „Skills“ a zlepšenia užívateľského komfortu prichádza k poskytovaniu používateľského ID prideleného spoločnosťou Amazon a textového obsahu Vášho dopytu. Tieto údaje môžu byť poskytované do štátov bez rozhodnutia o primeranosti podľa čl. 45 ods. 3 GDPR a bez primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR (ako sú najmä USA). Existuje riziko, že k poskytnutým údajom budú mať po udelení Vášho súhlasu prístup úrady v tretích štátoch za účelom kontroly a monitorovania, a preto nebudete mať k dispozícii žiadne účinné prostriedky nápravy. Informácie o údajoch, mieste ich uchovávania atď. sú k dispozícii v spoločnosti Amazon napr. na https://developer.amazon.com/support/legal/alexa_dpa#changes.
  • pri nadviazaní kontaktu s nami (list, e-mail, telefonát) je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy);
  • pri objednávke/používaní darčekových poukážok, celoročných lístkov, denných lístkov atď. (online a v pokladniciach) je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy); uvedené sa týka aj poskytovateľov platobných služieb na našej webovej stránke, ako sú Klarna alebo Visa. Pri používaní nášho online shopu sa zakladá zákaznícky účet, a to na základe e-mailovej adresy alebo prihlásenia cez Google alebo Facebook, pričom je nutné venovať pozornosť ustanoveniam o ochrane údajov týchto tretích poskytovateľov.
  • pri účasti na výherných súťažiach je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy);
  • pri používaní sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem). Po kliknutí na moduly plug-in (napr. funkciu „Like“ na stránkach YouTube, Facebook, Instagram alebo Google Maps pri plánovaní trasy) môže prísť k poskytovaniu údajov do štátov bez rozhodnutia o primeranosti podľa čl. 45 ods. 3 GDPR a bez primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR (ako sú najmä USA)). Existuje riziko, že k poskytnutým údajom budú mať po udelení Vášho súhlasu prístup úrady v tretích štátoch za účelom kontroly a monitorovania, a preto nebudete mať k dispozícii žiadne účinné prostriedky nápravy. Uvedené je mimo sféry nášho vplyvu. Používanie sociálnych sietí sa preto deje na vlastné riziko a na základe Vášho údajného súhlasu.

Upozornenie: webovú stránku môžete používať aj bez súborov cookie, ak ich individuálne nastavíte.

Údaje, ktoré nám poskytnete, resp. ktoré požadujeme prostredníctvom online formulárov alebo e-mailu (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára, prihlásenia na odber newslettera, prihlásenia na podujatia, sťažností atď.), využívame na účely plnenia zmluvy a korešpondenciu.

Výslovne Vás upozorňujeme na to, že služby ako Facebook, Instagram či YouTube, ktoré Familypark využíva, spracúvajú a komerčne využívajú údaje ich používateľov (napr. osobné údaje, IP adresu a pod.) v zmysle vlastných podmienok spracúvania údajov. Na získavanie údajov a ich ďalšie používanie prostredníctvom týchto sociálnych sietí preto nemáme žiadny vplyv.

V prípade poskytnutia linkov na iné webové stránky (napr. www.wetter.at, Dr Hartl Mietauto atď.) nemáme žiadny vplyv na dodržiavanie podmienok ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi.

Uchovávanie získaných údajov:

Údaje získané za účelom spracovania Vašej objednávky produktov alebo služieb: sa uchovávajú po dobu siedmich rokov od ich získania. Vo výnimočných prípadoch sa po dobu piatich rokov od momentu jej nahratia uchováva aj fotografia, ktorú ste poskytli pri objednávke celoročného lístka, aby sme Vám zjednodušili obnovenie lístka po udelení súhlasu.

Údaje získané za účelom zasielania komerčných ponúk, newslettera, pozvánok na účasť v hrách alebo súťažiach a dotazníkov spokojnosti: sa uchovávajú po dobu troch rokov od ich získania. Po uplynutí tejto doby sa tieto údaje uchovávajú ďalšie tri roky, ak udelíte Váš súhlas ďalej dostávať komerčné ponuky, newsletter, pozvánky na účasť v hrách alebo súťažiach a dotazníky spokojnosti.

Údaje získané za účelom spracovania informačných dopytov, komentárov a sťažností, ktoré pošlete Familyparku: sa uchovávajú po dobu potrebnú na spracovanie týchto dopytov, komentárov a sťažností;

Údaje zhromaždené za účelom lepšieho udržiavania kontaktu medzi Familyparkom a jeho zákazníkmi a záujemcami: sa uchovávajú po dobu jedného roka od momentu ich získania.

Údaje získané za účelom spracovania Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania, ak sa uchádzate o pracovné miesto v spoločnosti Familypark GmbH: sa uchovávajú po dobu potrebnú na posúdenie Vašej žiadosti minimálne však sedem mesiacov; v prípade prijatia do zamestnania sa údaje uchovávajú po dobu trvania pracovnej zmluvy so spoločnosťou Familypark GmbH; s výhradou povinnosti spoločnosti Familypark GmbH uchovávať tieto údaje dlhší čas; prípadne po dobu 30 rokov v prípade vystavenia pracovného posudku.

Za účelom zachovania dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov a ich ochrany najmä pred neoprávneným alebo náhodným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou a neoprávneným poskytnutím alebo neoprávneným prístupom prijíma Familypark vhodné technické a organizačné opatrenia v zmysle platných zákonných ustanovení. Za týmto účelom uskutočnil Familypark technické opatrenia (napr. brány „fire wall“) a organizačné opatrenia (napr. systémy pre prihlasovanie a uvádzanie hesla, fyzické ochranné opatrenia atď.)

V záujme dôvernosti a ochrany Vašich osobných údajov si Familypark vyhradzuje právo požiadať Vás pred spracovaním Vašej žiadosti o preukázanie totožnosti. Môžeme Vás preto vyzvať na predloženie fotokópie Vášho preukazu, ktorý obsahuje Váš dátum a miesto narodenia a podpis.

Vaše práva si môžete uplatniť

  • poštou na adrese: Märchenparkweg 1 7062 St. Margarethen, Österreich;
  • e-mailom na adrese: datenschutz@familypark.at

Máte právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie prenosnosti, odvolanie a právo namietať. Familypark vyhovie Vašej žiadosti s výhradou dodržania svojich zákonných povinností . Ak si myslíte, že spracúvanie Vašich údajov akýmkoľvek spôsobom porušuje ustanovenia o ochrane údajov alebo  Vaše práva na ochranu osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov s kontaktnými údajmi: Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Österreich – Telefón: +43 1 52 152-0 – E-mail: dsb@dsb.gv.at – Web: https://www.dsb.gv.at