ÁSZF

 

1. ÉRVÉNYESSÉG

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a bennük hivatkozott, és az ÁSZF részét képező házirend mindenkor érvényes változatával együtt (a továbbiakban: „A Park házirendje”) belépőjegy vagy utalvány vásárlása, valamint a Familypark GmbH (a továbbiakban: „Family Park”) és a látogató közötti látogatói szerződés megkötése esetén (különösen éves bérlet vásárlására vonatkozik) – a felek megállapodása alapján – minden további nélkül érvenyesek. A látogató tehát a Park területére való belépéssel magára nézve, valamint törvényes képviselőként a képviseltre nézve – érvényesnek és jogilag kötelezőnek fogadja el az ÁSZF  és A Park házirendje mindenkor érvényes változatát. Az ÁSZF  és A Park házirendje megtekinthető a Family Park honlapján (www.familypark.at; a továbbiakban: „Honlap”). Az ÁSZF az adásvételi és látogatói szerződések alapján létrejövő jogviszony egészére érvényes.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉSEK

A belépőjegyre (napijegy és éves bérlet), illetve utalványra vonatkozó adásvételi szerződés a belépőjegy, illetve utalvány teljes vételárának Family Park általi átvételével, kizárólag a jelen ÁSZF  (és a benne hivatkozott A Park házirendje c. dokumentum) elfogadása esetén jön létre. A Family Park szerződéskötésre nem köteles, így indokolás nélkül is megtagadhatja a belépőjegy vagy éves bérlek eladását az érdeklődőktől. A látogatói szerződés kizárólag a jelen ÁSZF  (és a benne hivatkozott A Park házirendje c. dokumentum) elfogadása esetén jön létre, a következő módokon:

a)  napijegy esetén:
az elektronikus beléptetőrendszer által a Family Parkba történő beengedéssel, azzal a személlyel, akinek a napijegye a kapunál beolvasásra került.

b)  éves bérlet vásárlása esetén:
azonnal, azzal a személlyel, akinek a nevére az éves bérlet szól.

c)  utalvány beváltása esetén:
azzal a személlyel, akinek a napijegye a kapunál beolvasásra került, illetve azzal a személlyel, akinek a nevére az éves bérlet szól.

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A FAMILY PARK KÖTELEZETTSÉGEI

Az érvényes napijegy birtokosa, illetve az a személy, akinek a nevére érvényes éves bérletet állítottak ki, a szezon alatt, nyitvatartási időben, valamint A Park házirendjében meghatározott további szabályok – különösen az ott megjelölt belépési korlátozások – szerint jogosult a Family Parkba való belépésre, a Family Parkban lévő játékok, az épület, berendezések, játszóterek, játékszerek, utak, füves területek és egyéb létesítmények díjmentes használatára, valamint parkolóhelyek díjmentes igénybevételére. Kivételt képeznek az érmével működtethető játékok. Az érméket külön lehet megvenni a jegyértékesítő kasszáknál vagy a Parkban található váltóautomatáknál. A Parkban lévő vendéglátóegységek látogatása, valamint az ottani étel- és italfogyasztás külön fizetendő. Ugyanez vonatkozik a Family Parkban lévő üzletekben árusított áruk és szolgáltatások vásárlására.

A Park területén jelenleg a következő létesítmények találhatók: (i) a játékokból, épületekből, létesítményekből, játszóterekből, játékszerekből, utakból, füves területekből és egyéb létesítményekből álló Family Park (a továbbiakban: „Family Park”), valamint (ii) a parkolóhelyek (a továbbiakban a Family Park és a parkolóhelyek együttesen a „Park létesítményei” néven szerepelnek. A Family Park mindenkor jogosult a Park létesítményeinek átépítésére – ezzel kapcsolatban a látogatók, az éves bérletek és utalványok birtokosai semmilyen igényt nem támaszthatnak.

A Family Park köteles a Park létesítményeit biztonságos üzemre alkalmas állapotban tartani, és törekszik arra, hogy látogatói számára lehetőleg az összes létesítmény (különösen a játékok) használatát lehetővé tegye. Nyilvánvalóan előfordul, hogy egyes létesítmények rendszeres ellenőrzési és karbantartási munkálatok, fejlesztések, javítások, hatósági intézkedések, kedvezőtlen időjárás, áramkimaradás vagy természeti események miatt visszatérően, előzetes értesítés nélkül nem használhatók. Ilyen esetben a látogató nem jogosult a belépőjegy árának csökkentésére, sem pedig teljes vagy részleges visszatérítésére, illetve egyéb kárpótlásra vagy helyettesítő szolgáltatásra.

A Familypark nem vállal felelősséget azért, ha a létesítmények és a játékok áramkimaradás miatt csak korlátozottan használhatók. A látogató nem jogosult kedvezményes belépőjegy igénybevételére, sem pedig a jegy árának teljes vagy részleges visszatérítésére, valamint egyéb kárpótlásra vagy helyettesítő szolgáltatásra.

Az olyan napokon, amikor nagyszámú látogató érkezik, a szabadidőparkba vagy az egyes létesítményekbe való belépés biztonsági okokból korlátozható. A Familypark kéri a látogatók megértését az ezzel kapcsolatos esetleges kellemetlenségekért. A fentiekkel összefüggésben a belépőjegy árának csökkentésére, teljes vagy részleges visszatérítésére, valamint egyéb kárpótlásra vagy helyettesítő szolgáltatásra a Familyparkkal szemben igény nem támasztható.

A Familypark egészének egy napnál hosszabb bezárása esetén, amely a Familypark GmbH hatáskörén kívül eső események miatt történt (pl. természeti katasztrófák, világjárványok, hivatalok által elrendelt bezárások, egyéb vis maior vagy rendkívüli véletlen esetek, az időjárási kockázatok kivételével),

annak a látogatónak, akivel fizetés ellenében szerződéses viszony létesült, kárpótlás kizárólag utalvány formájában, illetve éves bérlet esetén az érvényességi idő arányos meghosszabbításának formájában biztosított. A készpénzre történő visszaváltás kizárt.

A Familypark egészének ideiglenes, egy napnál rövidebb ideig tartó bezárása vagy a Familypark részleges bezárása esetén, amely a Familypark GmbH hatáskörén kívül eső, fent említett körülmények miatt történik, a látogatónak nincs joga a belépőjegy árának csökkentésére, illetve részleges vagy teljes mértékű visszatérítésére, sem bármilyen más kompenzációs vagy pótlólagos szolgáltatásra.

Az időjárási kockázatok tekintetében az Általános Szerződési Feltételek külön rendelkezései a mérvadóak (lásd a 12-es pontot Időjárási kockázatok).

 

4. A FAMILY PARK NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FELÜGYELETET IGÉNYLŐ LÁTOGATÓKÉRT

Sem a Family Park, sem pedig a Park munkatársai nem vállalnak felelősséget a felügyeletet igénylő látogatókért, különösen a 14 év alatti gyerekekért, a súlyosan beteg és súlyos fogyatékkal élő látogatókért (a továbbiakban: „felügyeletet igénylő látogatók”), vagy a 14. életévüket betöltött fiatalkorúakért. A felügyeleti kötelezettség a Park létesítményeiben való tartózkodás alatt is kizárólag a felügyeletet ellátó személyt terheli. Ez abban az esetben is így van, ha a Park munkatársai kitüntetett figyelemmel fordulnak a felügyeletet igénylő látogató felé.

5. A FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZEMÉLY FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE

Tisztelettel kérjük, és a biztonság érdekében nyomatékosan felszólítjuk a felügyeletet ellátó személyeket arra, hogy a felügyeletet igénylő látogatók feletti felügyelői kötelezettségeiket a lehető legkörültekintőbben, kellő felelősségtudat birtokában lássák el. A Park munkatársainak jelenléte nem mentesíti a felügyeletet ellátó személyt a fenti kötelezettség alól, és a megkövetelt gondosság mértékét sem csökkenti. A felügyeletet ellátó személyek a Family Parkkal szemben is kötelesek a felügyeletet igénylő látogatók gondos felügyeletére. Kötelezettségük megsértése esetén teljes felelősséggel tartoznak a Family Parknak, más látogatóknak, a Park munkatársainak vagy harmadik személyeknek okozott minden olyan kárért, amely a felügyeletet ellátó személy kötelezettségszegése következtében keletkezett.

6. A LÁTOGATÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A látogatók – A Park házirendjében található közelebbi meghatározás szerint – különösen a következőkre kötelesek:

·         a Park létesítményeiben mindenkor a jogszabályoknak, a jelen ÁÜF-nek, A Park

          házirendjének és a további magatartási utasításoknak megfelelően viselkedni,

·         a Park létesítményeiben található összes berendezést gondosan kezelni,

·         mindenkor tekintettel lenni a többi látogató biztonságára és jóllétére,

·         a Family Parkkal szemben fennálló valamennyi bejelentési kötelezettségüket időben

          teljesíteni, és

·         amennyiben egyben felügyeletet ellátó személyek is, a felügyeleti kötelezettségeiknek

          teljes mértékben eleget tenni.

A látogatók további kötelezettségeit a fentiek nem érintik.

A látogatáshoz negatív koronavírus tesztre, oltási igazolványra vagy a COVID-19 betegségből való gyógyulásról szóló igazolásra van szükség.

Amennyiben és ameddig a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló intézkedések és előírások hatályban vannak, legyenek azok általános hatósági rendelkezések és előírások vagy egyedi hatósági rendelkezések és előírások, amelyek csak a Familyparkba történő látogatásra vonatkoznak, a látogatóknak be kell tartaniuk azokat a Familyparkban tett látogatásuk során. (Ilyen hatósági intézkedések és előírások lehetnek például: érvényes és elismert Covid-19 teszt vagy megfelelő oltási igazolás vagy a koronavírus betegségből való felgyógyulásról szóló megfelelő igazolás bemutatása, a maszkviselési kötelezettség betartása a park területének egyes részein vagy akár az egész park területén, a látogatás időpontjában hatályos hatósági előírásoktól függően, stb…).

A jegyvásárlással és/vagy az időpontfoglalással a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló, a látogatás időpontjában érvényben lévő hatósági rendelkezéseket és előírásokat kifejezetten elfogadja minden olyan személy, akinek a nevére az időpontfoglalás és/vagy a vásárlás történik (az online vásárlási folyamat és/vagy időpontfoglalási folyamat úgy lett kialakítva, hogy a jegyvásárlás és/vagy az időpontfoglalás csak a kifejezetten kinyilvánított beleegyezéssel lehetséges).

Ha ezeket a korábban elfogadott hatósági rendelkezéseket és előírásokat a látogatás napján valaki nem tartja be, a parkba való belépés kivétel nélkül megtagadható, illetve a hatósági rendelkezések és előírások be nem tartása esetén a látogatót azonnal kiutasítjuk a szabadidőparkból.

Ebben az esetben a látogató nem jogosult a belépő árának teljes vagy részleges visszatérítésére, illetve semmilyen más kártérítésre vagy kompenzációra (pl. utazási költségek).

 

7. BELÉPŐJEGYEK

A Family Parkban kizárólag az alábbiakban felsorolt belépőjegytípusok léteznek. Az értékesített belépőjegyek vissza nem válthatók, és elvesztésük esetén nem pótolhatók. A belépőjegyek érvényességét, megváltását és felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti:

A belépőjegyek fajtái Érvényes Érvényesítés Lejárat
napijegy a kasszánála a vásárlás napján Scanneléssel a beengedőkapuknáld A Familyparkból való kilépéskor
Napijegy elővételbenb Ahogy a belépőjegyen fel van tüntetve Scanneléssel a beengedőkapuknál A Familyparkból való kilépéskor
online jegyc Ahogy a belépőjegyen fel van tüntetve Scanneléssel a beengedőkapuknál A Familyparkból való kilépéskor
éves bérlet vásárlás után rögtön egy évig bármikor vásárlás után egy évige

 

a) Kassza = Kassza a Familypark föbejáratánál

b) Csoportok és nagy tételben vásárlók, valamint viszonteladók (egyedi jegyértékesítés), amelyek nem a Familypark GmbH nevében és számlájára értékesítik a jegyeket

c) Online belépők = belépőjegyek a familypark.at webshopjából, valamint online viszonteladóktól, amelyek nem a Familypark GmbH nevében és számlájára értékesítik a jegyeket

d) Korlát = Korlát, forgóváz a parkbejáratnál

e) Például: vásárlás dátuma 2019.08.10., az érvényesség utolsó napja 2020.08.10.

 

Egyéb módon (nem a kapunál és nem az online shopban) váltott belépőjegy esetében a jegy eredetiségéért a vásárló viseli a kockázatot, különösen, ha a belépőjegy egy viszonteladónál kerül megvételre.

Ha a látogatónak fontos okból rövid időre el kell hagynia a Family Parkot, a kijáratnál pecsétet kell kérnie a kezére. A pecsét azonos napon a Family Parkba való újbóli belépésre jogosít. Ez az éves bérletek tulajdonosaira is igaz, ha egy napon belül többször szeretnének belépni a Family Parkba.

8. NYITVATARTÁSI IDŐ

A szezon és a nyitvatartási idő évről évre változik és megtalálható a honlapon. Az aktuális szezon időtartama megtalálható a Familypark bejáratánál kifüggesztett információs táblákon, valamint a honlapon.

Az adott szezonban a park rendszerint 10.00 órakor nyit ki. A park zárása az adott időszaktól függően változik és megtalálható a kifüggesztett tájékoztatókon, valamint a honlapon.

Pénztárzárás, illetve utolsó beengedés: általában 1 órával a park zárása előtt (kivéve a különleges rendezvények esetén).

A nyitvatartási idő kedvezőtlen időjárás vagy szélsőséges időjárási viszonyok miatti eseti változásairól lásd a 12. pontot.

 

9. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ONLINE SHOPBAN VÁSÁROLT NAPIJEGYEKKEL KAPCSOLATBAN

Az online shopban vásárolt napijegyekre a jogszabályokon, a jelen ÁSZF-en és a Park mindenkor érvényes házirendjén kívül a következő rendelkezések is alkalmazandók kiegészítő jelleggel:

Az online shopban vásárolt napijegyeket olvasható és beolvasható minőségben A4-es lapra ki kell nyomtatni, és a látogatónak a lapot sértetlenül, a vonalkódnál és QR-kódnál nem összehajtva magával kell hoznia a Family Parkba.

Emellett a jegyek mobiltelefonon is bemutathatók PDF dokumentumként. A Family Park nem garantálja, hogy a szkenner a mobiltelefonról is le tudja olvasni a kódokat. Ezenkívül a Family Park nem vállal garanciát arra sem, hogy a Park területén megfelelő erősségű az adott mobiltelefon-hálózat, ha esetleg a gyenge vétel miatt nem küldhető el a visszaigazoló e-mail.

Az online shopból kinyomtatott napijeggyel az a személy jogosult belépésre, aki azt a látogatói bejáratnál először beolvastatja. Tehát aki az online shopban vásárol, az viseli annak kockázatát, hogy az általa megvásárolt napijegyet esetleg többször is jogosulatlanul kinyomtatják vagy arról jogosulatlanul másolatot (fénymásolatot) készítenek.

A Family Park online shopján keresztül (üzemeltető: Regiondo) vásárolt, nem meghatározott napra szóló jegyek alapvetően csak annak a szezonnak a végéig érvényesek, amelyre vásárolták őket és amely a jegyen fel van tüntetve.

Az adott napra szóló belépőjegyek csak arra a napra érvényesek, amelyre megvásárolták őket és amely a jegyen fel van tüntetve.

A távolsági és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó törvény (FAGG) 18 § 1. bekezdés 10-es pontja szerint, a Familypark által nyújtott szolgáltatások szabadidős szolgáltatásnak minősülnek, amelyet egy meghatározott időpontban vagy egy megadott időtartamon belül nyújtanak. A vendégeknek ezért a távolsági és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó törvény (FAGG) 11 § 1. bekezdése szerint nincs visszalépési joga.

A Family Park webshopjának üzemeltetője a müncheni székhelyű Regiondo GmbH. A Family Park tehát semmilyen felelősséget nem vállal a vásárlási folyamat működéséért az online shopban.

A Family Park semmilyen felelősséget nem vállal a vásárlási folyamat működéséért az online shopban.

 

10. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ÉVES BÉRLETTEL KAPCSOLATBAN

Az éves bérletekre a jogszabályokon, a jelen ÁSZF-en és a Park mindenkor érvényes házirendjén kívül a következő rendelkezések is alkalmazandók kiegészítő jelleggel:

Az éves bérlet csak a rajta megnevezett tulajdonosát jogosítja belépésre, tehát nem átruházható.

Az éves bérletet minden belépéskor be kell olvastatni a kapunál, és a Park munkatársának kérésére minden esetben fel is kell mutatni.

Ha a látogató elfelejteni magával hozni az éves bérletét, napijegyet kell váltania. Amennyiben a napijegy megváltásakor jelzi a Park munkatársának, hogy éves bérlete van, csak nem hozta azt magával, ezt a tényt felvezetjük a napijegyéről kiállított bizonylatra. A látogató jogosult a napijegy árának visszatérítésére, amennyiben legkésőbb az adott szezon utolsó napján 16:00 óráigkéri a visszatérítést a napijegyről kiállított eredeti, a fenti megjegyzést tartalmazó bizonylat és az érvényes éves bérlet bemutatásával (a határidő betartása szempontjából a beérkezés időpontja a döntő).

Az éves bérlet elvesztése esetén 5,00 eurós feldolgozási költség ellenében cserebérletet állíttunk ki.

Ha a bérlettulajdonos az éves bérlete lejártát követő 14 napon belül meghosszabbítja a bérletét, a lejárt éves bérlet bemutatása ellenében az új éves bérlet árából hűségkedvezményt kap. A hűségkedvezmény más árengedményekkel nem vonható össze. A kedvezmény a fenti határidőn túl semmilyen esetben nem érvényesíthető. Ha az éves bérlet röviddel a szezon vége előtt jár le, a határidő számítása csak az új szezon kezdetén indul újra.

11. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ UTALVÁNYOKKAL KAPCSOLATBAN

A Familyparkban értékutalványok is vásárolhatók. Az utalványokra a jogszabályokon, a jelen ÁSZF-en és a Park mindenkor érvényes házirendjén kívül a következő rendelkezések is alkalmazandók kiegészítő jelleggel:

Az érvényes értékutalvány mindenkori tulajdonosa beválthatja azt a Familypark pénztáránál belépőre, illetve a Familyparkban fizetőeszközként használhatja a Familypark valamennyi szolgáltatására (pl. ételre, italra, fagylaltra vagy az üzletekben is).

Emellett a Familypark éves bérletre váltható utalványokat is kínál, amelyek kizárólag cégek számára történő értékesítés és a Familypark GmbH vagy kooperációs partnerei által szervezett nyereményjátékok esetén kerülnek felhasználásra. Ezen utalványok érvényessége arra a szezonra korlátozódik, amelyre kiállították. Az utalványok a megadott szezon lejárta után elvesztik érvényességüket. A törvényes elévülési idő a térítés nélkül kapott utalványokra különösen nem vonatkozik.

12. IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATOK

A Family Park és létesítményei a szabadban vannak, ezért ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Kedvezőtlen időjárás vagy szélsőséges időjárási körülmények (pl. nagy hőség vagy szárazság, erős szél) esetén a Family Park működése nem vagy csak korlátozottan lehetséges. A Family Park kedvezőtlen időjárás vagy szélsőséges időjárási viszonyok esetén esetileg megváltoztathatja a nyitvatartási időt (= későbbi nyitás, korábbi zárás, egésznapos vagy többnapos bezárás). Az időjárási kockázat miatt a látogató nem jogosult a belépőjegy árának csökkentésére, teljes vagy részleges visszatérítésére, illetve egyéb kárpótlásra vagy helyettesítő szolgáltatásra.

13. KIZÁRÁS A PARK LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁBÓL

Utalni szeretnénk arra, hogy a látogató részben vagy egészben kizárható a Park létesítményeinek használatából A Park házirendjében található részletszabályoknak megfelelően (pl. életkor vagy magasság miatti korlátozások, terhesség stb.) Ilyen esetben a látogató nem támaszthat igényt a belépőjegy árának csökkentésére, illetve egyéb kártérítésre, visszatérítésre.

14. A PARK LÉTESÍTMÉNYEIT MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLJA

A látogatók tudomásul veszik, hogy a Park létesítményeinek használata még a jelen ÁSZF, A Park házirendje és a részletes magatartási utasítások betartása mellett is veszélyes lehet, és még nagyfokú körültekintés és elővigyázatosság esetén is bizonyos, a létesítmények természetéből adódó elkerülhetetlen veszéllyel jár. A játékok, játszóterek, játékszerek és más hasonló létesítmények rendeltetésellenes kezelése esetén életveszély, valamint súlyos testi, pszichikai és vagyoni kár lehetősége áll fenn. A Family Park, a jelen ÁSZF, A Park házirendje (a részletes magatartási utasításokkal együtt) és a Park munkatársai a fenti veszélyek mérséklésére törekszenek, de a fennmaradó kockázatot nem tudják megszüntetni. Ezért a Park létesítményei saját felelősségre, a többi látogató biztonságára és jóllétére odafigyelve használhatók. Ettől függetlenül fennáll a Family Park (fentebb már rögzített) azon kötelezettsége, hogy a Park létesítményeit üzembiztos állapotban kell tartania.

15. A PARK HÁZIRENDJÉNEK ÉRVÉNYESSÉGE

A jelen ÁSZF és a mindenkor érvényes, az ÁSZF részét képező A Park házirendje c. dokumentum egységes, elválaszthatatlan egészet képeznek. A jelen ÁSZF rendelkezései akkor is A Park házirendjében meghatározott részletek és korlátozások, valamint további szabályok (pl. a látogatók felelősségéről) mellett érvényesek, ha ez kifejezetten nincs kimondva.

 

16. TALÁLT TÁRGYAK

Elhagyott vagy elvesztett tárgyak (= talált tárgyak) iránt az iroda nyitvatartási ideje alatt lehet érdeklődni telefonon, illetve személyesen leadni, habár a talált tárgyak átvétele a Familypark által önkéntes alapon történik és azokért a Familypark semmiféle felelősséget nem vállal. A leadott és időközben át nem vett talált tárgyak az átvételtől számított egy hónap múlva átadásra kerülnek St. Margarethen község önkormányzatának. A talált tárgyak, amelyek értéke nem haladja meg a 10 eurót és amelyeknél a Familypark számára nem ismerhető fel, hogy a tárgy visszaszerzése az azt elhagyó személy számára nagy jelentőséggel bír, nem kerülnek leadásra a St. Margarethen község önkormányzatán, hanem az adott év január 31-én felajánlásra kerülnek jótékony célra.

17. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Family Park nem tartozik felelősséggel a látogató által okozott vagy vis maior miatt fellépett olyan károkért, amelyek a Park létesítményeinek és berendezéseinek rendeltetésellenes kezeléséére vagy használatára vezethetők vissza, sem pedig a látogatókat ért olyan károkért és balesetekért, amelyet más látogatók okoztak. A Family Park a cégnek vagy a személyzetnek felróható vagyoni kárért csak akkor felel a látogatói felé, ha azt a cég vagy alkalmazottja szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta. A felelősségkizárások mindegyike vonatkozik a Family Park személyzetével szemben támasztott követelésekre is. Ha a látogató legkésőbb a Family Parkból való távozásáig nem teszi meg az egyébként tőle elvárható kárbejelentést, a kártérítési igénye megszűnik. Ezzel kapcsolatban lásd a Park mindenkor érvényes házirendjét.

18. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben az adásvételi szerződések, látogatói szerződések vagy a jelen ÁSZF – beleértve a Park benne hivatkozott házirendjét is – valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan érvényes rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához. Hiányos szabályozás esetén az a rendelkezés érvényesül, amelyben a felek – a szerződés értelmére és céljára tekintettel – megállapodtak volna, ha gondolnak az adott hiányosságra.

19. A TELJESÍTÉS HELYE, JOGVÁLASZTÁS ÉS JOGVITÁK

A teljesítés helye a Burgenland tartományban található Sankt Margarethen.

Az adásvételi és látogatói szerződésekre az osztrák anyagi jog az irányadó, az ENSZ Vételi Egyezménye alkalmazhatóságának kizárása mellett.

A látogatói szerződésből eredő és azzal kapcsolatos valamennyi jogvita, ideértve a szerződés érvényes létrejöttének kérdését is, az ügy tárgya szerint hatáskörrel rendelkező eisenstadti bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik, kivéve ha kötelező előírás alapján az adott ügyben más bíróságok is joghatósággal bírnak.

20. Adatkezelés

A Familypark csak abban az esetben használja fel a látogatók adatait, ha ez szükséges az itt részletezett szolgáltatások nyújtásához, valamint összhangban van az erre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal (https://www.familypark.at/ueber-uns/rechtliches/datenschutz/) és valamennyi érvényes adatvédedelmi jogszabállyal (beleértve az Európai Parlament és Tanács adatvédelmi rendeletét). A Familypark és a látogatók is betartják az adatvédelmi nyilatkozatban és az adatvédelmi rendelkezésben foglaltakat, valamint biztosítják a szükséges támogatást és együttműködést, amilyen mértékben ez elvárható és szükséges. Amennyiban a Familypark nem kapja meg a látogató hozzájárulását, a mentésre került személyes adatokat nem adja tovább harmadik félnek (kivéve ha ez törvényi rendelkezés, hivatali felszólítás vagy a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásának céljából szükséges). A látogató hozzájárul, hogy a Familyparktól havonta hírlevelet kap, amennyiben a megfelelő online nyomtatványon megadja az adatait.

 

2021.április. Csak az Általános Szerződési Feltételek német nyelvű verziója kötelező érvényű. A Familypark által rendelkezésre bocsátott fordítások nem kötelező érvényűek.

Az esetleges gépelési hibákért felelősséget nem vállalunk